Noteikumi.

1. Vispārīgie jautājumi.

1.1.    Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir ārējs normatīvs akts, kas nosaka portāla lietošanas kārtību. Noteikumi ir saistoši visiem portāla lietotājiem.
1.2.    Portāla lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto portāla sniegtos pakalpojumus.
1.3.    Portāla darbību uztur, koordinē un organizē portāls FridayINFO.
1.4.    Lietotājiem portālā ir iespēja elektroniski iegūt plašu informāciju par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, kā arī izmantot citus portālā piedāvātos pakalpojumus, t.sk. piedalīties diskusijās un ievietot komentārus par portālā publicēto informāciju, izmantot publicēto materiālu arhīvu, spēlēt spēles, skatīties video materiālus u.c. pakalpojumus.
1.5.    Portāla lietotājam ir tiesības saņemt un izmantot pakalpojumus tādā mērā, lai netiktu aizskartas normatīvajos aktos noteiktās citu personu tiesības un likumīgās intereses.
1.6.    Portālā sniegtie informatīvie pamatpakalpojumi ir bezmaksas. Portālā var tikt sniegti papildpakalpojumi par maksu. Pie maksas pakalpojumiem tiek norādīta informācija par maksas pakalpojumu lietošanas kārtību, samaksas veikšanas kārtību un apmēru.

2. Autortiesības.

2.1.    Portālā publiskotie, ievietotie materiāli ir aizsargāti ar EU Autortiesību likumu. Jebkāda portālā publicēto materiālu izmantošana (reproducēšana, publiskošana, pārpublicēšana, tulkošana u.c.) ir kategoriski aizliegta bez portāla FridayINFO rakstiskas atļaujas.
2.2.    Lai iegūtu portālā publicēto materiālu izmantošanas tiesības, materiāla izmantotājam pirms materiāla izmantošanas ir jānoslēdz licences līgums vai jāsaņem darba izmantošanas licence no portāla FridayINFO. Ja rakstiska atļauja ir saņemta, obligāti ir jānorāda atsauce uz portālu FridayINFO un raksta autoru.
2.3.    Bez portāla FridayINFO atļaujas drīkst izmantot materiālus tikai izņēmuma gadījumos, kas norādīti EU Autortiesību likumā. Šajos gadījumos obligāti norādāms: autora vārds, uzvārds, atsauce uz portālu FridayINFO.
2.4.    Ja lietotājs vēlas izmantot portālā izvietotos materiālus, tam ir jāsazinās ar portāla FridayINFO pārstāvjiem pa portālā norādīto kontaktinformāciju.

3. Komentāri.

3.1.    Komentāru sadaļas saturu veido portāla lietotāji. Komentāra autors un publiskotājs ir portāla lietotājs, kas uzraksta komentāru un, izmantojot portāla tehniskās iespējas (nospiežot pogu „pievienot komentāru”), patstāvīgi, tiešsaistes režīmā padara savu komentāru pieejamu sabiedrībai.
3.2.    Komentāru sadaļa ir nodalīta no portāla FridayINFO sagatavotās un publicētās informācijas portālā, lai portāla lietotājs varētu nodalīt informācijas sniedzēju.
3.3.    Portāla komentāru sadaļā ikvienam portāla lietotājam ir iespēja izteikt savu viedokli sabiedrībai aktuālos jautājumos, veicinot publisko diskusiju sabiedrības pārstāvju starpā.
3.4.    Portāla lietotājiem ir iespējas ievietot komentārus portālā anonīmi vai sevi identificējot - izmantojot sociālo tīklu pases.
3.5.    Komentāru ievietošanas kārtība portālā un atbildība par komentāru saturu ir noteikta Komentāru izplatīšanas noteikumos, kas ir publicēti portālā un saistoši ikvienam komentāru autoram.
3.6.    Portāla lietotājiem ir aizliegts portālā ievietot komentārus, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības. Portālam FridayINFO ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem.

4. Portāla lietotāju iesūtītie materiāli.

4.1.    Portāla lietotājiem, lai informētu portāla redakciju par aktuāliem notikumiem sabiedrībā, kā arī lai paustu savu viedokli kādā jautājumā, ir iespēja nosūtīt materiālus portāla redakcijai uz portālā norādīto e-pasta adresi.
4.2.    Nosūtot materiālu, portāla lietotājs vienlaicīgi izsniedz portālam FridayINFO neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence portālam FridayINFO dod tiesības publiskot, publicēt, publiski izpildīt, izplatīt, raidīt, retranslēt, padarīt materiālu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādejādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, iznomāt, izīrēt vai publiski patapināt, reproducēt, tulkot un pārveidot materiālu. Izsniedzot licenci portālam FridayINFO, portāla lietotājs saglabā visas autora tiesības uz nosūtītajiem materiāliem.
4.3.    Portāla lietotājs nes atbildību, ka viņa iesūtītais materiāls redakcijai (t.sk. un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, komentāri, video, mūzika vai kāds cits radošas intelektuālās darbības produkts) ir iegūts tiesiskā ceļā, un portāla lietotājam ir tiesības šo materiālu izmantot noteiktajā veidā. Portāla lietotājs garantē, ka materiāla izmantošanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu tiesības. Portāls FridayINFO nenes nekādu atbildību pret trešajām personām šajā sakarā. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai citādas izmantošanas rezultātā.
4.4.    Lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu portāla FridayINFO tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret portāla FridayINFO saistībā ar iesūtīto materiālu izmantošanu.

5. Nobeiguma noteikumi.

5.1.    Portāla lietotājs apņemas izmantot portālā sniegtos pakalpojumus un strādāt ar portāla uzturēšanas sistēmu atbilstoši tās vispārējai izmantošanas praksei un neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz portāla FridayINFO drošības sistēmu apiešanu, bojāšanu. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā portāls FridayINFO patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
5.2.    Lietotājs nedrīkst veikt sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības pakalpojumu pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa).
5.3.    Ja lietotājs neievēro EU normatīvos aktus un šos Noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.
5.4.   Portāls FridayINFO ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas portālā.